Заседания

13.09.2016 после продуктивных летних каникул Комитет Алтайской ТПП по образованию и управлению человеческими ресурсами провел очередное заседание

http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/na_zasedanii_komiteta_altajskoj_tpp_po_obrazovaniyu_i_upravleniyu_chelovecheskimi_resursami_obsudili_novye_pravila_primeneniya_p/

 

09.09.2015 В Алтайской ТПП прошло заседание Комитета по образованию и управлению человеческими ресурсами

 http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/komitet_altajskoj_tpp_po_obrazovaniyu_i_upravleniyu_chelovecheskimi_resursami_pristupil_k_aktivnoj_rabote/

 

24.12.2014 В Алтайской ТПП состоялось итоговое заседание Комитета по образованию и управлению человеческими ресурсами

http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/v_altajskoj_tpp_sostoyalos_itogovoe_zasedanie_komiteta_po_obrazovaniyu_i_upravleniyu_chelovecheskimi_resursami/

 

30.09.2014 Члены комитета Алтайской ТПП по образованию и управлению человеческими ресурсами начали подготовку к форуму «Образование и бизнес»

http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/chleny_komiteta_altajskoj_tpp_po_obrazovaniyu_i_upravleniyu_chelovecheskimi_resursami_nachali_podgotovku_k_forumu_obrazovanie_i/

 

11.12.2013 комитет Алтайской ТПП по образованию и управлению человеческими ресурсами провел итоговое заседание

http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/itgovoe_zasedanie_komiteta/

 

05.11.2013 Состоялось заседание комитета  АлтТПП по образованию и управлению человеческими ресурсами

http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/zadacha_nomer_odin/

 

28.08.2013 В Алтайской торгово-промышленной палате прошло очередное заседание Комитета по образованию и управлению человеческими ресурсами

http://alttpp.test2.kinetica.su/novosti/nashi_novosti/26_avgusta_v_altajskoj_torgovopromyshlennoj_palate_proshlo_ocherednoe_zasedanie_komiteta_po_obrazovaniyu_i_upravleniyu

 

 23.07.2013 в Алтайской торгово-промышленной палате состоялось плановое заседание комитета по образованию и человеческим ресурсам

  http://alttpp.test2.kinetica.su/novosti/nashi_novosti/23_iyulya_v_altajskoj_torgovo-promyshlennoj_palate_sostoyalos_planovoe_zasedanie_komiteta_po_obrazovaniyu_i_chelovecheskim_resur/

 

06.02.2013 Комитет Алтайской ТПП по образованию и управлению человеческими ресурсами объединит HR-специалистов

  http://alttpp.test2.kinetica.su/novosti/nashi_novosti/06022013/

 21.11.2012  Комитет Алтайской ТПП по образованию готовится к форуму «Образование и бизнес. Перспективы развития»

http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/komitet_altajskoj_tpp_po_obrazovaniyu_gotovitsya_k_forumu_obrazovanie_i_biznes_perspektivy_razvitiya/

 

31.05.2012 В Алтайской ТПП состоялось заседание Комитета по образованию и управлению человеческими ресурсами

http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/v_altajskoj_tpp_sostoyalos_zasedanie_komiteta_po_obrazovaniyu_i_upravleniyu_chelovecheskimi_resursami/

 

22.03.2012 Прошло очередное заседание Комитета Алтайской ТПП по образованию и управлению человеческими ресурсами

http://www.alttpp.ru/novosti/nashi_novosti/proshlo_ocherednoe_zasedanie_komiteta_altajskoj_tpp_po_obrazovaniyu_i_upravleniyu_chelovecheskimi_resursami/